Om

Cannabinoide Information

English - google translate; Choose Your language, please.

Cannabinoide Information - Danmark

 

 

En borgers fortælling om cannabinoiderne

 

 

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

samt forståelse af emnet

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

Link er til yderligere studie af elementer

og forskning, hvoraf megen, er linket til

Google-translate

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

Er et informations-site for personer, det være sig den enkelte medborger, læge og sundhedspersonale samt politiker eller patient, som ønsker en dybere viden om de essentielle flerumættede fedtsyre-holdige og givne cannabinoider, med unik kemisk grundstof-sammensætning som Carbon (C), Hydrogen (H - Hydrogenbinding) og Oxygen (O), og som har en fundamental og vital rolle for menneskets og dyrenes sundhed, ved sammenspil med grundstof-sammensætningen af endo-cannabinoidernes Carbon (C), Hydrogen (H), Oxygen (O) og Nitrogenmonoxid (NO) samt systemet som kontrollerer dette: det endo-cannabinoide system (ECS) med dets reseptorer CB1, CB2 og CB3 (GPR55).

 

 

Frk - - - - - - Cannabinoide/Fedtsyre - - Molekylær Formel - - COOH/Carboxylsyre: Aminosyrer, byggestenene i proteiner

 

Eddikesyre - - COOH carboxylsyre - - - - - - - C2 H4 O2 - - - - - Den Acetyl (C2H3O)-gruppe, der stammer fra eddikesyre, er grundlæggende for alle former for liv, er også fundet i det interstellare rum

 

AA - - - - - - - Arakidonsyre - - - - - - - - - - C20 H32 O2 - - - - - Flerumættet w6 fedtsyre; → eikosanoider (signalmolekyler fremstillet ved oxidation af 20-carbon-fedtsyrer) og → Anandamide og 2-AG

 

 

CBGA - - - - Cannabigerol-syre - - - - - - - - C22 H32 O4 - - - - 1-COOH-THC : Biosyntetisk forløber → for THCA carboxyleret

THCA - - - Tetrahydrocannabinol-syre - - - - C22 H30 O4 - - - - 2-COOH-THC : → THC ved decarboxylering (lagring og opvarmning)

THC - - - - - tetrahydrocannabinol - - - - - - C21 H30 O2 - - - - Hæmmer cancer-celle-proliferation → (forløber for) 11-OH-THC

* 11-OH-THC - 11-H.-Δ9-THC - - - - - - - - C21 H30 O3 - - - - → appetit og motiverende processer (Bifasisk effekt af cannabinoider), →THC-COOH

**THC-COOH -11-n-9-C*-THC - - - - - - - - C21 H28 O4 - - - - Fedtsyre (LCFA - omega 6), analgetisk samt antiinflammatorisk (og et mistet arbejde og kørekort?)

 

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4 - - - - - CB1-receptoren, dannet ud fra omega-6 fedtsyrer Arakidonsyre og glycerol (C3 H8 O3)

2-AGE - - Endocannabinoide 3 - - - - - - - - C23H40 O3 - - - CB1/CB2; Intraokulært pres, neuroprotektiv ved binding til/aktivering af PPAR-α

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2 - - - Anandamide; CB1/CB2; motivation og glæde; (FAAH) er ansvarlig for AEA-inaktivering

OEA - - - - Endocannabinoide 5 - - - - - - - - C20 H39 NO2 - - - Virodhamine; antagonist af CB1 og agonist af CB2 receptoren; partiel agonist som AEA

NADA - - - Endocannabinoide 4 - - - - - - - - C28 H41 NO3 - - - Agonist af CB1 og TRPV1-ionkanaler for regulering af kropstemperatur

PEA - - - - Øger AEA aktivitet - - - - - - - - - C18 H37 NO2 - - - Palmitoylethanolamid; Fedt-syre-amid; funktioner relateret til kronisk smerte og inflammation

 

Gly - - - - - - Glysin - - - - - - - - - - - - - - - C2 H5 NO2 - - - - * aminosyreproteiner

Ala - - - - - - Alanin (α-aminosyrer) - - - - - - C3 H7 NO2 - - - -COOH

Ade - - - - - Adenin - - - - - - - - - - - - - - - C5 H5 N5 - - - - * → aminosyre og DNA/RNA

 

 

 

 

* Carbon/kulstof (C):

 

På grund af den kemiske evne til at opbygge kæder og ringe, danner kulstof sammen med ganske få andre grundstoffer: hydrogen/brint (H), ilt/oxygen (O), nitrogen/kvælstof (N), fosfor og svovl basis for myriaden af de levende organismers kemiske forbindelser, proteiner, DNA, kulhydrater, lipider osv. Studiet af de organiske molekyler kaldes organisk kemi og studiet af de levende organismers molekyler har fået dets eget navn: biokemi. Omsætningen af kulstof betegnes som kulstofkredsløbet.

 

Catenation/carbonkæde er sammenkoblingen af atomer af samme grundstof i længere kæder. Catenation sker lettest i carbon/kulstof (C), der danner kovalente bindinger med andre kulstofatomer til at danne længere kæder og strukturer. Dette er grunden til tilstedeværelsen af ​​det store antal organiske forbindelser i naturen.

 

 

* Nitrogenmonoxid (NO) eller kvælstofoxid

Kvælstofoxid er et vigtigt signalmolekyle i mange pattedyr, herunder mennesket – og indtager som sådant lidt af en særstilling ved at være gasformigt ved de i kroppen herskende tryk- og temperaturforhold.

Celler på indersiden af blodkar bruger signalet til at give den glatte muskulatur omkring blodkarret "besked" på at slappe af og derved forøge blodgennemstrømningen. En tilsvarende signalmekanisme regulerer erektionen af penis, og det er her, potensmidlet Viagra giber ind, og samme mekanisme ligger bag virkningen af hjertemedicin som nitroglycerin og amylnitrat, der omsættes til kvælstofoxid.

 

Makrofager, celler der rammende beskrives som "immunforsvarets skraldemænd", producerer nitrogenoxid og bruger det til at dræbe indtrængende bakterier med. Ved alvorlige infektioner kan denne mekanisme give bagslag, idét der produceres så meget muskelafslappende nitrogenoxid at blodtrykket falder faretruende.

 

Kvælstofoxid bruges også af nerveceller som en neurotransmitter. I modsætning til andre neurotransmittere som kun passerer synapsespalter, kan kvælstofoxid fra én nervecelle brede sig til flere andre nærliggende celler, uafhængigt af de "normale" signalveje over synapsespalterne. Det har vist sig, at kvælstofoxid spiller en vigtig rolle, i forbindelse med depression og skizofreni, da folk med disse lidelser har ændrede mængder af kvælstofoxid i hjernen. Desuden har SSRI-præparater indvirkning på omsætningen af kvælstofoxid.

 

Produktionen af ​​nitrogenoxid er forhøjet i befolkninger, der lever i store højder (eks. Nepal og andre bjerg-rige egne), som hjælper disse mennesker undgå iltsvind ved medvirken i pulmonale kar-vasodilatation (udvidelse af blodkar).

 

 

 

Namaste: Jeg bukker for guden i dig

----- -----

 

Desuden til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, nu over 20 Stater i USA har legaliseret marihuana til medicinsk brug, hvoraf Colorado og Washington pr. 1.januar 2014 og nu snart Alaska, samt Uruguay i Sydamerika, derudover, har legaliseret rekreativ brug af marihuana, at gøre Danmark informativt parate med international forskning og et (DSI med LTP) spejlbillede af den omgivende verden, som derved forhåbentlig, for almenvellets bedste måtte hjælpe den enkelte og forhåbentlig flytte politikernes holdning, hvis de vel og mærke ønsker (som de hævder) at lade politik være drevet af beviser, er de måske begyndende her.

 

 

 

Grundlovens Kapitel V. § 56.: Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere, (eller forskningsfakta og realiteter),

 

§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

 

§ 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

 

§ 74. Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

 

§ 75. Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

 

§ 77. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

 

§ 78. Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

 

Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

 

* Politikere fra Højre til Venstre beriger sig ofte officielt og i medierne retorisk, ved at dæmoniserer Hamp-brugerne med håb om succes, som de sande ledere, nedgør ikke blot mange af sine egne landsmænd, men samtidig også de kulturer, som i årtusinder fredeligt og givende har brugt marihuana, og som nu med arven fra Første Mosebog 3:5 (frugten på Kundskabens Træ) har fået kriminaliseret deres kulturarv (gud indeni dem og kendskabet på forskellen af godt og ondt) og nu ved enhver umenneskelig og afsindig handling bliver stemplet med ”DET/DE ER LANGT UDE I HAMPEN” og cannabis-brugere, opdyrkere og leverandører derved i mange år har måtte indse at leve som kriminelle med politiker-anstiftet vold eller lignende strafbar påvirkning. Eksempelvis: Livet i fængslet, forhøjede straffe trods Hash skaber ro og orden i fængslerne, mistede kørekort og arbejdsmulighed, der betrygger ens tilværelse bedst, voldskriminalitet og mistede uddannelsesforløb grundet narko-tests, efter spor af Omega 6 umættet fedtsyre (THC-COOH -11-n-9-C*-THC), er ikke i almenvellets bedste.

 

 

Vil af med paragraffen

Fri Debat og Dansk Folkeparti vil have racisme-paragraffen, vedtaget efter Krystalnatten i 1938 af et enigt dansk folketing, som ville beskytte landets jøder mod hetz, med henvisning til den 9. november 1938, da jødiske butikker, synagoger og huse blev udsat for omfattende ødelæggelser i nazisternes Tyskland, fjernet.

 

»Det er en fundamental rettighed, at man bør have lov at sige, hvad man vil. Man skal ikke straffes for at give udtryk for sine tanker, medmindre man opfordrer til vold,« siger talsmanden for Fri Debat, Jacob Mchangama.

 

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 

* I relation:

 

 

- Det er os, der har haft markant fremgang, og S, der rasler tilbage. Da vi forhandlede skat og finanslov med regeringen, var det i begge tilfælde regeringen, der afbrød forhandlingerne med os. Det er meget sølle at argumentere på den måde, siger Frank Aaen (MF, Enhedslisten).

 

 

Kampen om Hampen

Den såkaldte enkeltkonvention om kontrol med narkotiske midler blev vedtaget i FN i foråret 1961. Kort tid efter tiltrådte Danmark konventionen og begyndte at rette lovene til efter konventionen.

 

Men hvad var det der fik folketinget til at vedtage et totalforbud mod en plante, som har været kendt og brugt i århundreder, også i Danmark ?

 

DR-Dokumentar har bedt om aktindsigt i de relevante ministerier. Akterne afsløre, at man ikke fik tilsendt undersøgelser fra feks. FN som understøtter behovet for et totalforbud mod Cannabis. Forbuddet blev gennemført rent administrativt uden politisk debat. Her er sundhedsstyrelsens forarbejdning til bekendtgørelsen. Af referatet fremgår det at embedsmændene mener at man bør gøre som konventionen lægger op til nemlig at indføre et totalforbud. Som en embedsmand skriver:

 

"Et forbud vil næppe give anledning til indsigelser" Notatet er skrevet i 1961.

 

7 år efter skulle det vise sig at embedsmanden tog fejl. Rygningen af den forbudte plante blev nu nemelig en del af ungdomsoprøret, i slutningen af 60erne. Den ældre generation var skræmt over musikken, tøjet, håret, holdningerne og Cannabissen. Og nu kom debatten pludselig. Men resultatet var givet på forhånd.

 

Danmark havde jo besluttet at gøre Cannabissen forbudt.

 

Peter Schiøler tidl narkotikakonsulent siger:

 

"Der findes sikkert ikke nogen fagfolk i Danmark der virkelig har haft mulighed for at betragte de tekniske forhold der mener, at det var en god ide at fare så hårdt frem mod cannabis. Det er ikke kommet på basis af nogen videnskabelig grund. Det kom ved en lovgivning der allerede eksisterede før problemet overhovdet havde skitseret et behov for en lovgivning."

 

Peter Schiøler var fra slutningen af 60erne og frem til 80erne en af regeringens rådgivere i narkotika spørgsmål. Det samme var Hans Henrik Brydenholt. Han fik som ung embedsmand bla. til opgave at udforme lovgivningen. Stramningen karakterisere han i dag som et udslag af panik. Han siger:

 

"Vi havde ikke behøvet at røre en tøddel ved noget pga den internationale konvention. Vi kunne ikke legalisere Cannabis, men vi behøvede ikke at gøre noget. Men det var jo presset for at gøre noget og bruge alle midler til at beskytte den danske ungdom der gjorde det nødvendigt for regeringen at komme med et forslag".

 

I 1969 beslutter folketinget så at lægge narkotika området herunder cannabis ind under straffeloven og hæve strafferammen til 6 års fængsel. Men debatten afslørede, at næsten alle politiske ordføre var usikre på om man skulle kæde Cannabis sammen med de hårde stoffer eller om man skulle overveje en form for legalisering af cannabis.

 

Bernhardt Tastesen, Socialdemokratiet sagde: "Det er klart, at hvis fortsatte undersøgelser skulle føre til den konklusion, at brugen af Cannabis skaber færre problemer end brugen af tobak og alkohol, ja så må vi tage spørgsmålet om en kontrolleret frigivelse af cannabis op på ny"

 

Else-Merete Ross, Det Radikale Venstre sagde: "Udvalget går ind for øget forskning, bla for at få et klart grundlag for en afgørelse om, hvorvidt en kontrolleret legalisering af cannabis produkter vil være ønskelig"

 

Justitsminister Knud Thestrup, Det Konservative Folkeparti sagde:

"Jeg er ganske enig i, at det er nødvendigt, at vi får erfaringer, og nødvendigt at vi hurtigt igen tager sagen op"

 

Usikkerheden førte til, at Folketinget også vedtog at loven skulle revideres efter 2 år. Netop med henblik på at diskuttere om Cannabis burde legaliseres. Akterne i sagen afsløre, at der i Folketinget var dyb skepsis over for de oplysninger som Sundhedsstyrelsen baserede ønsket om et forbud på. Af et notat fra en embedsmand i Indenrigsministeriet fremgår det at Sundhedsstyrelsen slet ikke vil begrunde ønsket om et forbud. Embedsmanden kritisere i sit notat Sundhedsstyrelsen for at hænge deres standpunkt op på vedtagelser i internationale organisationer.

 

"Der efter nærmere analyse ikke kan siges fri for også at være baseret på moralske og politiske værdidomme"

 

Men den debat baseret på andet end moralske og politiske værdidomme fik folketinget aldrig. Det skyldes utvivlsomt at man i Sundhedsstyrelsen valgte en noget speciel fortolkning af de ekspertudtaleser, som man selv havde indhentet. Den vægtigste og mest omfangsrige var udarbejdet af Professor Villars Lunn. I sit notat skriver han at, forskningen er inde i en rivende udvikling og at: "De seneste års forskning og erfaringer har bestyrket tesen om at hashish er relativt ufarligt"

 

Alligevel fastslår Sundhedsstyrelsen over for folketinget:

 

"At det ikke er sandsynligt, at der i en overskuelig årrække vil fremkomme oplysninger, der kan gøre en ændring af den nuværende samfundsmæssige vudering af Cannabis aktuel".

 

Denne vurdering får Folketinget til at opgive den planlagte revisionen af cannabis-forbuddet. Resultatet er, at Folketinget i de seneste 25 år ikke har haft en reel debat om fortsat kriminalisering af Cannabis.

 

 

----- -----

 

 

Nu politikerne frasiger sig alt ansvar, dokumentation og forskning, med egen indre overbevisning som begrundelse i § 56, bør Grundloven, hvis denne kriminalisering (og § 56) ikke er i klar modstrid med Grudlovens betydning og understregning af alvoren lagt for almenvellets bedste i denne, laves om og ændres til en, hvor love er drevet og bestemt af beviser til fremme af almenvellet og det almene vel, nu-værende og på sigt.

 

* Vi tager piller i stedet for at tage debatten - Information 17.01.2014

 

Der er brug for en debat om, hvorvidt det er indretningen af samfundet (*udover cellemembran-lipiders mangel på essentielle fedtsyre w6-w3), der gør folk psykisk syge, mener Poul Videbech, overlæge og professor ved Aarhus Universitet.

 

Psykolog og forfatter til flere bøger om samfund og stress, Nadja Prætorius mener, at behovet for at indrette mennesket, så det gør mest samfundsnytte, bør modsvares af en diskussion af, hvordan vi indretter samfundet bedst for borgerne. »Men det har vi glemt, hvilket er paradoksalt i et demokratisk system,« siger hun.

 

* Lipider

Cellemembranen består af tre klasser af amfipatiske lipider: fosfolipider, glykolipider og steroler (herunder kolesterol). Mængdeforholdet afhænger af celletype, men hos de fleste celler er fosfolipiderne, som er særlige fedtstoffer, der indgår i cellemembraner og består af glycerol (glycerin - C3 H8 O3), de talrigeste. Studier af røde blodlegemer har vist, at 30 % af deres cellemembraner udgøres af lipider.

 

Carbonkæderne i fosfolipiderne og glycolipiderne indeholder typisk et lige antal carbon-atomer (C), som regel mellem 16 og 20. Fedtsyrekæder med 16 eller 18 carbonatomer er de almindeligste. Fedtsyrerne i et lipid kan enten være mættede eller umættede – de umættede er næsten altid på cis-formen (Betegnelsen cis bruges om de forbindelser, hvor bestemte atomgrupper sidder på samme side af molekylet mens transudgaverne har en atomgruppe på hver side. Et af de kendteste eksempler er transfedtsyrer. Se cis-trans-isomeri). Længden og graden af umættethed af en fedtsyrekæde har vital betydning for lipidets rumlige opbygning og dermed membranens fluiditet, idet umættede kæder danner et "knæk", der forhindrer fedtsyrerne i at pakke sig tæt sammen. Dette sænker lipidets smeltepunkt og øger membranens fluiditet. Kolesterol mindsker derimod fluiditeten, da kolesterol giver cellemembranen højere smeltepunkt ved at reducere lipidernes bevægelsesfrihed. Alle de gode polyumættede fedtsyrer har cisdobbeltbindinger.

 

 

* I relation:

 

Antidepressiv-lignende virkning af Δ 9-tetrahydrocannabinol og andre cannabinoider isoleret fra Cannabis sativa L

Offentliggjort online 2010 21 marts

 

Volume 95, Issue 4, Juni 2010, Sider 434–442

 

 

Abstrakt

 

Den antidepressive virkning af cannabis samt interaktionen mellem antidepressiva og det endocannabinoide system er blevet rapporteret. Denne undersøgelse blev udført for at vurdere antidepressiv-lignende aktivitet af Δ 9-THC og andre cannabinoider. Cannabinoider blev oprindeligt evalueret i muse-tetrad-assay til at bestemme doser, som ikke inducerer hypotermi (afkøling) eller katalepsi (muskulær stivhed og fiksering af kroppen). Den automatiserede tvungne svømme-test (FST - reaktion på truslen for at drukne, hvis resultat er blevet fortolket som at måle følsomhed over for negativ stemning) og hale suspension (TST) test (ændringer i immobilitet-tid indikerer ændringer i humør) blev anvendt til at bestemme anti-depressive virkning.

 

Ved doser, der mangler hypotermiske og kataleptiske virkninger, viste (1,25, 2,5 og 5 mg/kg, ip), såvel Δ 9-THC og Δ 8-THC en U-formet dosisrespons med kun Δ 9-THC som viser betydelige antidepressive effekter på 2,5 mg / kg (p <0,05) i FST. Cannabinoiderne cannabigerol (CBG) og cannabinol (CBN) producerer ikke antidepressiv-lignende tiltag op til 80 mg/kg i mus FST, mens cannabichromene (CBC) og cannabidiol (CBD) udviste signifikant effekt på 20 og 200 mg/kg, (p<0,01).

 

Den antidepressive-lignende virkning af Δ 9-THC og CBC blev yderligere bekræftet i TST. Δ 9-THC udviste den samme U-formede dosis-respons med en betydelig antidepressiv-lignende indsats på 2,5 mg/kg (p<0,05), mens CBC resulterede i et signifikant dosis-afhængigt fald i ubevægelighed ved 40 og 80 mg/kg doser (p<0,01).

 

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at Δ 9-THC og andre cannabinoider udøver antidepressive-lignende handlinger, og kan således bidrage til den samlede humør-opløftende egenskaber af cannabis.

 

 

----- -----

 

Marihuana-myten: Hvad hvis alt du tror du ved om denne plante er forkert?

 

Udgivet: 2012/09/04 kl. 15:38 - Huffington Post

 

 

Hvad hvis alt, hvad du nogensinde blev fortalt og har troet om et emne ikke var sandt? Hvad hvis de velmenende, betroede og respekterede mennesker der fortalte dig disse løgne bare mekanisk gentager den propaganda som de har hørt?

 

Det er nøjagtigt det dilemma jeg befandt mig i omkring tre år siden. I det meste af mit liv, troede jeg på de dystre og skræmmende historier jeg har hørt om - tør jeg sige det? - Marihuana.

 

Uanset om de kaldte det Doobie, reefer, pot, Mary Jane eller ol-'ukrudt, troede jeg på alle de ildevarslende stemmer, når de advarede mig om at marihuana kan forårsage alt fra hjerneskader til en trang til stærkere stoffer (dvs. "gateway" teorien). Og så da jeg blev ældre, blev jeg bare ved at gentage de samme marihuana-mantraer til andre, overbevist om, at jeg havde ret. "Marihuana er farligt", sagde jeg til andre. "Kun hjernedøde stenede bruger det."

 

Nogen sagde engang til mig: "Jo længere du kommer væk fra de faktiske omstændigheder, jo lettere kan de blive til en myte". Tak ska' du ha' er det sandheden. Det hele begyndte for tre år siden, da jeg endelig besluttede at udforske marihuana. Snarere var jeg fast besluttet på at bevise for mig selv og andre, at mine bekymringer var gyldige. Boende i Colorado hvor medicinsk marihuana var lovligt at besidde og dyrke, når du kvalificeres til et "rødt kort", jeg var omringet af "pot-butikker."

 

Takket være Ændring 20 i vores (Colorado's) Forfatning, voksede og blomstrede disse apoteker hurtigere end det tager et medicinsk marihuana-topskud at modnes. I Denver Amt alene er der omkring 400 medicinsk marihuana-apoteker, et større antal end de 375 Starbucks i hele staten.

 

Jeg indrømmer frit, at jeg kom med hånlige bemærkninger om disse virksomheder og rynkede ansigt til de mennesker der frekventerede dem. Så på denne sommerdag for næsten tre år siden, besluttede jeg at grave ind i denne kontroversielle plante og væbne mig med endnu mere information der ville støtte min anti-marihuana-holdning.

 

Men en mærkelig ting blev ved med at ske. Jo mere jeg gravede i, hvad nogle modstandere kalder "den grønne trussel, " jo mere fortsatte jeg med at finde forskningsundersøgelser jeg ikke var klar over eksisterede. Nogle af disse undersøgelser var blevet begravet - måske med vilje - og fremførte videnskabelige påstande om Cannabis Indica og Cannabis Sativa, som jeg fandt næsten for godt til at være sandt.

 

For eksempel læste jeg en 1974 undersøgelse (offentliggjort i 1975), som blev udført på Virginia Commonwealth Universitetet, der beviste at cannabinoider i cannabis-planten reducerede kræftsvulster og dræbte kræftceller uden at påvirke raske celler. Selv om det var der sort på hvidt, købte jeg det stadig ikke. Så jeg blev ved med at undersøge. Jeg fandt at når jeg brugte internet-søgeudtrykket "cannabis+indica+helbredende+fordele", fremkom hele 220.000 hjemmesider. Når jeg tilføjede ordet "medicinsk" til denne gruppe af ord, steg feltet til 452.000.

 

I de næste seks måneder tilbragte jeg al tid tilovers til at forske "den Djævelske Ukrudt". For at sige det ligeud, jeg var chokeret. Der var absolut intet "djævelsk" ved den. Alle disse bemærkelsesværdige oplysninger havde været derude, ventende på at blive opdaget, og alt hvad jeg havde at gøre, var enighed om at se ind til det med et åbent sind. Jeg lærte at Cannabis Indica var blandet i flydende ekstrakter i slutningen af 1800 årstallet og frem til begyndelsen af 1900 årstallet. Disse ekstrakter blev anbefalet af læger til at lindre alt fra tandgennembruds-smerter hos spædbørn til at reducere smerterne af gigt og menstruationssmerter (Dronning Victorias personlige læge (Reynolds 1890) skrev, på baggrund af mere end 30 års erfaring, "indisk hamp, hvis ren og administreret omhyggeligt, er en af de mest værdifulde lægemidler, vi besidder.").

 

Jeg fandt ud af, at i modsætning til hvad jeg havde fået at vide, er ingen nogensinde døde af at bruge marihuana i de tusindvis af år denne plante har været tilgængelig. Faktisk havde jeg ingen idé om, at dets medicinske anvendelse dateres tilbage til omkring 2700 f.Kr. og blev kaldt en "overlegen" urt af kejser Shen-Nung (2737-2697 f.Kr.). Jeg opdagede, at mens jeg havde dæmoniseret marihuana, var tusindvis af mennesker verden over, stille og roligt og effektivt helbredt eller lindret en lang række sundhedsmæssige problemer, herunder Crohns sygdom, migræne-hovedpine, kronisk depression, posttraumatisk stress disorder (PTSD), søvnløshed, demens, epileptiske anfald, Parkinsons sygdom og endda AIDS. Jo mere jeg researchede og talte med pro-cannabis-læger, patienter, forskere og historikere der studerede planten, jo mere hørte jeg utrolige vidnesbyrd om helbredelse af sygdomme og mental ubalance i tillæg til, som en patient fortalte mig, "bare en bedre livsanskuelse".

 

Og det var der jeg modtog information, der virkelig udfordrede de historier jeg var blevet fortalt. Folk bruger dette "ukrudt" for at stoppe deres afhængighed til opiater, alkohol, tobak, heroin, kokain og andre magtfulde narkotika'er. Det blev således trækkraft som "en exit-medicin," istedet for "gateway stoffet." Seniorer og ældre brugte det også hemmeligt til at forbedre deres kognition. Vent ... hvad? Hvordan er det muligt? Gjorde marihuana dig ikke til en "hjernedød taber/som er langt ude i hampen"? Nej, ikke ifølge de videnskabelige data jeg fandt. Det modsatte var sandt, idet forskere konstaterede at planten tillod neurogenesis i hjernen - væksten af nye neurale veje, selv når hjernen var blevet beskadiget af alder eller traumer.

 

Jeg har forstået, at ryge urten var den mindst effektive måde at få det enorme opbud af medicinske fordele af anvendelsen. Jeg lærte, at læger, advokater, direktører for store virksomheder, revisorer og andre højt uddannede fagfolk brugte marihuana dagligt, og følte det stærkt forbedrede deres trivsel og evne til at håndtere stress. Jeg fandt ud af, at en respekteret læge, Dr. William Courtney opfordrede patienter med kroniske sygdomme til at lave saft fra 10 til 20 friske marihuana-blade dagligt. Denne koncentrerede grønne drink var ikke psykoaktiv og gennemskyllede kroppen med cannabinoide næringsstoffer, der hjalp reversere degenerative sygdomme.

 

For at sige det mildt, oplysningerne var ufattelige. Og det var der´ jeg indså, at der var en historie der skal fortælles. Ingen havde nogensinde skrevet en fiktiv roman om medicinsk marihuana der ikke indbefattede "stoner" stereotyper eller leflen for frygt. Det tog mig yderligere fem måneder og hundredvis af timers en-til-en interviews med medicinske marihuana-patienter, pårørende, avlere, apotek-ejere og eksperter inden for cannabis-industrien til at udvikle, hvad der ville blive Bettys (Lille Jord) Have.

 

Bogen fokuserer på 58-årige Betty Craven, en påfaldende smuk tidligere Texas skønhedsdronning, der er en trofast republikaner og enke til hendes lige så konservative karriere-militær-mand, Frank. Bettys eneste barn, en søn, døde i midten af 20'erne fra en overdosis. På det tidspunkt vi møder Betty, er hendes liv i suspenderet animation. Væggene lukker i omkring hende. Alt hvad hun har tilbage som hun elsker er hendes prisbelønnede blomsterhave og resterne af udstyr tilovers fra hendes mislykkede gourmet chokolade-butik. Da hun kommer til den chokerende konklusion, at hele hendes liv er spildt, eksploderer en oprørsk ånd, som Betty havde holdt skjult, op til overfladen.

 

Hendes konservative verden spinder 180 grader rundt, da hun stilles ansigt til ansigt med hendes største frygte.

Og en af disse frygte er marihuana. Stien hun vælger er brolagt med hemmeligholdelse, excentriske karakterer, tå-curling kærlighed, livsændrende begivenheder, og en forbindelse til hendes ukonventionelle jord-have, som hun aldrig kunne have forestillet sig.

 

Min intention da jeg skrev Bettys (Lille Jord) Have, var at vise sandheden om den medicinske marihuana-industri i Colorado. Alt er ikke solskin og slikkepinde. Jeg overtrækker ikke realiteterne i arbejdet i cannabis-verdnen med sukker, ej heller romantiserer jeg hvad det betyder at være en producent for en alvorligt syg patient, der afhænger af din grønne tommelfinger til at frembringe hans eller hendes medicin.

 

Bogen illustrerer et massivt skift i den "anti-pot"-propaganda, som jeg hørte og troede på, da jeg voksede op. Mit håb er, at det ikke bare er en underholdende historie, mit håb er, at den er også oplysende for dem der læser den og som har samme negative opfattelse som jeg tidliger havde til denne ældgamle urt. Som Betty Craven siger, "Der er ikke noget mere befriende end frigive en begrænsende tro".

 

 

RETTELSE: En tidligere version af Laurel Dewey's indlæg- refereres til en 1974 undersøgelse fra University of Virginia. Undersøgelsen blev faktisk udført på Virginia Commonwealth University.

 

Forfatterens hjemmeside: www.laureldewey.com

Mød Laurel på hendes officielle Facebook forfatter-side.

Køb Bettys (Lille Jord) Have hos Amazon for USD 6.59 includes VAT

Læs kapitel 1-4 fra bogen

 

 

For at læse eller downloade en omfattende, 840 siders udarbejdelse af offentliggjorte medicinske undersøgelser, der viser den proaktive brug af cannabis i forskellige former, skal du klikke på dette link (pdf).

 

Én efter én, falder de gamle forbudspolitiske myter af i svinget for at blive erstattet af medicinske fakta baseret på videnskabelig forskning. Men de ting vi lærer som børn, er ofte svært at glemme. Mange mennesker tror stadig på de "fakta" om cannabis, som de blev fortalt i AFSKRÆKKENDE forsamlinger i skolen.

 

De er uvidende om den medicinske potentiale af cannabis og hvordan cannabis kan supplere vores krops egne helbredende endocannabinoider.

 

Denne mangel på viden kan være fatalt! Kvinder har brug for at vide at CBD fra cannabis kan bremse udviklingen af aggressiv brystkræft. Alle bør være opmærksomme på, at når det kommer til forebyggelse af Alzheimers, overgår THC i høj grad Aricept [også kaldet Donepezil (ATC kode N06DA02) med 1.660.300 doser solgt i Danmark 2013].

 

Og i 1950'erne, blev det opdaget, at en enkelt cannabis ekstrakt dræber resistente Staphylococcus aureus bakterier 100% ved kontakt. Penicillin-resistente Staphylococcus aureus kaldes nu MRSA, og disse kødædende bakterier er et stort og stigende problem også i Danmark.

 

Så hvorfor er intet af dette fælles viden? Hvis det havde været enhver anden plante, der havde vist sig at forsinke brystkræft, Alzheimers og MRSA med ingen alvorlige bivirkninger, ville det være hyldet som en mirakelkur af det nye årtusinde!

 

Denne tåbelighed af et forbud skal ende, fordi det koster mennesker livet, deres helbred, deres frihed og deres fred i sindet.

 

Jeg håber, at min samling af undersøgelser og artikler, vil hjælpe dig med at uddanne dem omkring dig. Vi skal afslutte uvidenheden! Jeg er ikke helt tilfreds med antallet af undersøgelser på denne liste, der er baseret på de syntetiske cannabinoider, jeg ville foretrække at holde fast i de naturlige. Dog er syntetiske, hvad forskerne foretrækker at bruge, da resultaterne er mere konsekvent end dem med "Cannabis sativa".

 

Men syntetiske er blot efterligninger eller modifikationer af de fysiske plante-cannabinoider og endocannabinoider, og hvad en syntetisk kan gøre, kan en naturlig cannabinoid også gøre.

 

Studiet af det endocannabinoide system og cannabinoider er fremtidens medicin. Denne samling giver rigelig bevis på dette. Alt, hvad vi skal gøre, er at blive ved med at præsentere fakta om cannabis og legalisering vil ske. Når de medicinske fakta om cannabis/hash bliver kendt, bliver behovet for legalisering indlysende!

 

Sandheden er, at cannabis er en bemærkelsesværdig sikker og effektiv urtemedicin. Og hvis sandheden ikke vil gøre det, så der er noget galt.

 

* Donepezil-doser solgt i Danmark 2013 (1.660.300 doser):

 

Marihuana (Cannabis sativa) har længe været kendt for at indeholde antibakterielle cannabinoider, hvis potentiale til at løse antibiotikaresistens endnu ikke er blevet undersøgt.

 

Alle fem store cannabinoider (cannabidiol (1b), cannabichromene (2), cannabigerol (3b), Delta (9)-tetrahydrocannabinol (4b), og cannabinol (5)) viste kraftig aktivitet mod en række af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA ) stammer af nuværende klinisk relevans.

 

* "Jeg har forsøgt at finde et stof, der vil reducere hjernebetændelse og genoprette den kognitive funktion hos rotter i over 25 år, cannabinoider er den første og eneste klasse af lægemidler, der nogensinde har været effektive. Jeg tror, ​​at opfattelsen af dette stof er under forandring og i fremtiden vil folk være mindre frygtsomme." - Gerry Wenk, professor i neurovidenskab, immunologi og medicinsk genetik ved Ohio State University - 2013

 

 

----- -----

 

 

Dr. William Courtney fortæller om Diætiske fordele ved Cannabis

 

Dr. Courtney er en læge og forsker fra Mendocino, Californien, der giver medicinske marihuana-godkendelser til kvalificerede patienter i Mendocino og Humboldt Amter, CA, USA. Kristen Peskuski, hans kone, er forsker og patient der satte hende systemiske lupus, leddegigt, interstitiel cystitis, og talrige andre forhold til remissionen fra saftpresning af frisk cannabis.

 

De hjælper her med at forstå videnskaben bag patientens helbredelse fra en bred vifte af medicinske tilstande. Advokater, læger, retshåndhævelse, medicinske behandlere, patienter og deres familier diskutere deres erfaringer med medicinsk cannabis. De fokuserer specifikt på saftpresning af frisk cannabis, som er ikke-psykoaktiv og indeholder medicinske egenskaber 200-400 gange stærkere end traditionel, opvarmet cannabis. Der oplyses også om "Cannatonic" en kendte populær CBD-rige stamme, der er kendt for at indeholde 6,5% CBD efter vægt, og den samme mængde THC (1:1 THC:CBD). Der er ingen ændret sindstilstand, der får dig til at føle dig høj, udover glæden ved bedring.

 

Herudover oplysers yderligere, at marihuana pr. hektar optager mere end 5 gange så meget CO2 (1 carbon-atom (C) og 2 oxygen-atomer (O)) sammenlignet med en hektar træer, hvilket også er yderst betydningsfuldt, set i lyset af, at inden for 35 år vil selv de laveste månedlige dyk i temperaturerne være varmere end vi har oplevet i de sidste 150 år på jorden, grundet, vil en her nok gætte på, en forbrugeristisk-menneskeskabt global opvarmning, nu på vej til at ødelægge et atmosfærisk (lukket) rum ... uden vinduer, og kun med plante og blad-absorbering til filtrering af opvarmende CO2 til iltdannende fotosyntese, dvs. livsgivende ilt (O) i denne, - hvor mennesket, blot ved udånding producerer omkring 2,3 pound (1,0 kg) af kuldioxid (CO2) per dag per person (=7.000.000 ton), hvilket indeholder 0.63 pound (290 g) af kulstof (C) (=2.030.000 ton) om dagen - kan tåle på sigt.

 

Dr. Courtney foreslår (også, som en her og mange verden over) en ændring af Konvention 1 Traktaten "de kontrollerede stoffers lov" (CSA), for at fjerne cannabis fra denne: loven gør at naturlægemidler fra cannabinoider er opført på liste 1 og kategoriseret som uden medicinsk værdi, samtidig med at USA's regering ved Department of Health and Human Services (Washington DC), den 28. oktober 1999 har ansøgt patent og 2. februar 2001 fået tildelt, på disse cannabinoider (US Patent 6630507 - cannabinoider som antioxidant og nervebeskytter).

 

Udgivet den 25 maj 2013

 

 

Cannabis-frø giver letfordøjelige *kugleformede proteiner, som er afbalanceret for alle de *Essentielle aminosyrer. Cannabis giver det ideelle forhold mellem omega 6 (n-6 og ω-6) og omega 3 (n-3 og ω-3) essentielle fedtsyrer (3:1), og er en familie af flerumættede fedtsyrer, som har det til fælles, at de har en dobbeltbindingkulstof/carbon-atom nummer seks eller tre fra kulbrinteenden henholdsvis, den position på kulbrintekæden som kaldes ω-6 (omega-6) eller ω-3 (omega-3) henholdsvis. (Betydningen af forholdet omega-6/omega-3 essentielle fedtsyrer). Og kritisk er cannabis den eneste kendte kilde til de essentielle Cannabinoid Syrer. Det er klart, at alle 7 milliarder individer også vil drage fordel af adgang til cannabis som en enestående funktionel fødevare.

 

* Kugleformede proteiner udgør et af de tre vigtigste protein-klasser, med de andre klasser, som er fibrøse -og membran-proteiner. I modsætning til fibrøse proteiner, som kun spiller en strukturel funktion, kan kugleformet proteiner fungere som:

 

 

  • Budbringere, ved at sende beskeder til at regulere biologiske processer. Denne funktion udføres af hormoner, dvs. insulin osv.

 

 

 

  • Regulatoriske roller er også udført af kugleformet proteiner snarere end fibrøse proteiner.

 

  • Strukturelle proteiner, som tillader cellen at bevare sin form og størrelse. f.eks. actin (en vigtig del af cytoskelettet. I mange celler kan actin-cytoskelettet anvendes til at give cellen motilitet, dvs. evnen til at bevæge sig) og tubulin (et mål for anti-cancer, -gigt og -inflamations farmaceutiske midler), som er kugleformede og opløselige som monomerer, men polymeriseres for at danne lange, stive fibre.

 

* Essentielle fedtsyrer er organiske syrer der består af lange, ofte uforgrenede kæder af kulstofatomer (C) (med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende. Essentielle fedtsyrer er fedtsyrer, som mennesker og andre dyr skal indtage for at få et godt helbred, fordi kroppen kræver dem, men ikke kan få dem fra andre fødevarekomponenter. Udtrykket refererer til fedtsyrer der er nødvendige for biologiske processer, og ikke dem, der kun fungerer som brændstof.

 

Essentielle fedtsyrer kan sammenlignes med de ni essentielle aminosyrer, der er kost-nødvendige. Essentielle fedtsyrer (også kendt som EFA, Omega-olier, og w3'er eller 6'er) består af to basiske grupper - LNA (Omega 3 - α-linolensyre (ALA - C18H30O2) ) og LA (Omega 6 - Linolsyre: C18H32O2). Teknisk hører de til "F"-vitamin-familien og betegnes også som ALENA af w3-forskere. Det ideelle forhold til daglige forbrug er fra 2:1 til 4:1 for 6'ere til 3'ere. Omega-3'er hedder sådan, fordi de har tre dobbeltbindinger og har færre brint/hydrogen-atomer (H) end Omega 6'ere, der også har 6 dobbeltbinder.

 

Den væsentligste af disse fedtsyrer er linol-syre (LA - C18H32O2), fordi kroppen bruger det som en base til at lave de andre. Alle er sat under paraplyen af fler/polyumættede fedtsyrer, da kroppen ikke kræver nogen mættede fedtstoffer overhovedet for at fungere.

 

 

 

 

 

 

CBDV er cannabidivarin - - - - - - - - - - - - (C19H26O2) - Fundet med høje niveauer i Indica-planten fra nordvest Indien og i hash fra Nepal.

CBDA er cannabidiol syre - - - - - - - - - - - (C22H30O4) - Ophævelsen af ​​kræftcelle-migration, herunder aggressiv brystkræft

CBD er cannabidiol - - - - - - - - - - - - - - - (C21H30O2) - C. indica kan have et CBD:THC forhold 3-5 gange større end Cannabis sativa

Δ9-THCV er Δ9-tetrahydrocannabivarin - - - (C19H26O2) - ↑ 53.7% i Indica-planten i Indien, Nepal, Thailand, Afghanistan, Pakistan, Kina, Afrika.

CBC er cannabichromene - - - - - - - - - - - (C21H30O2) - CBCA → tid, eller hurtigt, hvis udsat for varme, mister et molekyle af CO2 → CBC

CBG er cannabigerol - - - - - - - - - - - - - - (C21H32O2) - C.indica og C. sativa 10% CBG, industrihamp 94% CBG med 0,001% THC.

Δ9-THCA er Δ9-tetrahydrocannabinol-syre (C22H30O4) - 2-COOH-THC → tetrahydrocannabinol (THC - C21H30O2) 1: C21H30O3, 2: ↓ C21H28O4

 

TRPV1 er transient receptor potentiel vanilloid type 1;

PPARy er peroxisom-proliferator-aktiveret receptor γ;

ROS er reaktive oxygen-arter;

5-HT1A er 5-hydroxytryptamin-receptor-undertype 1A;

FAAH er fedtsyreamid hydrolase.

(+) er direkte eller indirekte aktivering; (-) er antagonisme;

er stigning; er fald.

 

 

Som det er tilfældet med mange af de kendte cannabinoider i dets endelige form, stammer de fra cannabigerol-syre (CBGA - C22H30O4) i cannabis. Planten producerer naturligt enzymer (aka synthaser), der konverterer CBGA til en af 3 betydeligste cannabinoider: cannabichromene- carboxyl-syre (CBCA - C22H30O4), cannabidiol-carboxyl-syre (CBDA - C22H30O4) og tetrahydrocannabinol carboxyl-syre (THCA - C22H30O4).

 

Når planten udvikler THCA (C22H30O4), vil det sædvanligvis blive konverteret til THC (C21 H30 O2) som følge af varme eller UV-lys. Når det er sagt, kan THCA såvel konverteres til CBNA (C22H26O4) over tid. Langvarig udsættelse for luft forårsager, at THCA mister 4 hydrogen molekyler (H) og oxiderer, nu har vi cannabinol-syre CBNA (C22H26O4). Ligesom resten af de sure cannabinoider, vil CBNA her, konvertere til cannabinol (CBN - C21H26O2), når de udsættes for varme eller UV-lys og derved bliver de psykoaktive (men også lægende).

 

 

Summa summarum: Cannabigerol-syre (CBGA -(C22H30O4) er forstadiet til de tre betydningsfulde grene af cannabinoider: tetrahydrocannabinol-syre (THCA) cannabidiol-syre (CBDA) og cannabichromen-syre (CBCA). Planten har naturlige enzymer, der kaldes synthaser, der bryder CBGA ned og støber det mod den ønskede gren. Plantens synthaser (THC-syntase, CBD-syntase, CBC-synthase) er opkaldt efter den cannabinoid de med til at skabe.

 

Når nogen af ​​disse cannabinod-syrer er udsat for varme, eller langvarig UV-lys, mister de ét molekyle af kuldioxid (CO2, er ét kulatom (C) og 2 oxygenatomer (O)). På dette punkt, anses de for at være i den neutrale form (CBG - C21H32O2, THC - C21 H30 O2- , CBD - C21H30O2, CBC - C21H30O2, osv.)

 

* THC og CBD er metabolitter af deres decarboxyleret sure former, THCA og CBDA. Disse sure forstadier decarboxyleres (tørret) med varme eller udtrækning for at producere THC og CBD, først da bliver de psykoaktive. Cannabis producerer CBD-carboxyl-syre gennem den samme metaboliseringsvej som THC, indtil det sidste trin, hvor CBDA syntase udfører katalyse i stedet for THCA syntase.

 

Biogenese af THC og CBD.

THCA syntase og CBDA syntase katalyserer oxidativ ringslutning af monoterpene delen af CBGA for at danne THCA og CBDA hhv. Derefter er THC og CBD genereret ud fra THCA og CBDA ved en ikke-enzymatisk decarboxylation.

 

Cannabidiol (CBD - C21H30O2) og tetrahydrocannabivarin (THCV - C19H26O2) er kendt for at modvirke nogle af virkningerne af THC, som eksempelvis den kaldet "æde-flip". Ligesom THC øger vores appetit, undertrykker CBD og THCV den, hvilket kunne være ideel til personer/patienter som ser deres vægt-tal forøges ud over sund BMI og lokal accept. Eksempelvis Binge Spiseforstyrelse BED, hvor anandamide (AEA - C22H37NO2 ) er fundet forhøjet, hvilket viser inddragelse af AEA i formidlingen af de givende aspekter af afvigende spise-adfærd, som forekommer i BED; hvilket forårsager, at BED-patienten spiser for at (Endocannabinoide System) producerer , hvad der kunne tilføres patienten udefra med eks. CBD og THCV-rige plante-fedtsyre, hvorved givende mætheds-aspekter frembringes uden et fedt og kalorie-holdig AEA-givende/frembringende indtag behøves. CBD og THCV kunne være en vigtig ingrediens i en fremtidig vægttabs-medicin, hvem ved?

 

Der er en undtagelse til den teori, at CBD og THCV undertrykker appetitten, men det er en velsignelse. Mange mennesker, der har svært ved at spise på grund af deres stress eller angst, kan bruge CBD og THCV til at slippe af med den syge/knugende fornemmelse i brystet eller maven, og give dem mulighed for at spise igen, når deres stress og angst aftager.

 

En nylig undersøgelse offentliggjort i The International Journal of Neurophamacology peger på Cannabidiol (CBD) som en årsag til Neurogenesis i hjernen, specielt i hippocampus, et område som typisk er forbundet med bevidst hukommelse og navigation. Forskerne mener, at CBD-angst-lindring, kan skyldes denne neurogenesis i hjernen (fødsel af nye hjerneceller, neuroner der behandler og overføre oplysninger til det nødvendige bestemmelsessted). Du kan læse en artikel om undersøgelsen her.

 

 

 

"Efter flere års avl, der sigter på at øge THC-procenter i deres afgrøder, har mange avlere nu skiftet til at fokusere på at producere CBD-rige stammer på grund af den stigende efterspørgsel fra medicinske brugere og folk i spids-belastede erhverv."

 

"Cannatonic"er en kendte populær CBD-rige stamme, der er kendt for at indeholde 6,5% CBD efter vægt, og den samme mængde THC (1:1 THC: CBD), hvilket gør den til en af de mest anvendte lægemidel-stammer derude. Sour Tsunami (10-11%), Charlottes Web (0,01% THC:CBD 10,00%), Ghost Rider, HarlequinxJack The Ripper (12-15% CBD:THC 7-11%), Jamaican Lion og Omrita Rx3 er blevet testet flere gange af flere laboratorier med så højt som 18% CBD med lige eller lavere procentdele af THC (3:2 forholdet mellem CBD til THC i de fleste tilfælde).

 

Herudover, - Women’s Collective Stinky Purple (9% CBD:THC 1.2%) og Cotton Candy Diesel (6% CBD:THC 6%).

 

Forskning i CBD-beriget cannabis begyndte i 2009 i Israel, hvilket resulterer i Avidekel, en cannabis-stamme, der indeholder 15,8% CBD og mindre end 1% THC. Raphael Mechoulam, ledende cannabinoid-forsker som i 2005 udtalte at phytocannabinoider er "en forsømt farmakologisk guldgrube", bemærkede "Det er muligt, at (Avidekel's) CBD til THC forhold er den højeste blandt medicinsk marihuana i verden, men industrien er ikke meget organiseret, så man kan ikke holde nøjagtig styr på hvad hver enkelt virksomhed gør" ("highless" marihuana").

 

 

Denne nye stamme, kaldet Avidekel, bevarer stadig de medicinske fordele af marihuana, men det gøre bare brugerne ikke føler sig stenede. Det er fordi den indeholder mindre end én procent THC. Selvom THC kan være den mest populære af de 60-plus cannabinoider fundet i marihuana, er en af de vigtigste cannabidiol (CBD), kendt for sine anti-inflammatoriske fordele. Kombineret med lave doser af THC, kan Avidekel prale af en 16 procent koncentration af CBD, og tilbyder således at lindre smerter uden at brugerne føler sig beruset. Blomstre ved 10-11 uge med en højde på 1,2-1,8 meter.

 

Læs også: Denne måneds medicinske stamme: Avidekel - High Times, den 3. januar 2013.

 

 

Læs også: Denne måneds medicinske stamme: Avidekel - High Times, den 3. januar 2013.

 

 

* Herudover Fedia CBD-Frø (17,3% CBD:THC 0,2% , kr 200,- 10 stk),

 

Frø-underlag fra CBD-rig cannabis indeholder en blanding af fænotyper (to organismer med samme fænotype kan have forskellige genotyper). Det betyder, at frøene fra CBD-rig marihuana vil producere en blanding af cannabisplanter med højt CBD og højt THC. Mest almindeligt bliver 1 ud af hver fire frø fra CBD-rig cannabis CBD-dominerende. I nogle tilfælde kan 2 ud af 4 frø være CBD-dominerende

 

Pure Analytics i USA, CA, har udviklet et program til at teste disse CBD-potentielle frøplanter i den vegetative fase. Ofte er 3-4 uger efter fremkomsten fra jorden en optimal tid til at udføre denne test. På denne måde kan CBD-rige planter identificeres i god tid før blomstringen.

Når identificeret, kan stiklinger tages fra disse planter af interesse for øjeblikkelig vækst til fuld modenheds-blomstrende planter. På denne måde kan du opnå CBD isolation i løbet af uger snarere end måneder, og være godt på vej til at dyrke en verificeret have på CBD-rig cannabis allerede i starten af sæsonen.

 

Udførelse af denne type test omfatter at tage den øverste par bladfæste fra planten som en prøve. Denne prøve skal tørres, inden det forelægges til laboratoriet til analyse. På denne måde kan du opnå CBD-isolation i løbet af uger snarere end måneder. Hvis du gerne vil drage fordel af dette unikke test-program, kan du medbringe din prøve til en af deres regionale afleveringssteder. Find drop-off placering nærmest dig ved at kontrollere vores Tjenester, hvis du bor i Californien, USA

 

Cannabis-seeds.dk udfører Cannabinoid Analyse Test i Danmark af marihuana for kr. 450, incl.moms

 

 

------ ------

 

Har du/De læst og reflekteret (DSI og LTP, en langvarig forbedring i signal transmission mellem to neuroner, der stimulere dem synkront) over indholdet heri, har du/De nok, som en her, forstået hvilken misforståelse disse cannabinoide-fedtsyre, har været udsat for, nærværende. Men under alle omstændigheder takker Cannbinoide-Information.dk for at du/De gav dig/Dem dyrebar tid, til at studere noget af denne information, som undertegnede hjerteligt håber, har været det hele værd.

 

Er De/du besøgende til denne hjemmeside fra en af de heldige stater i USA eller Uruguay, eller for så vidt Holland og Portugal, som har legaliseret medicinsk og/eller rekreationel brug af marihuana, vil De nok blive forbløffet over hvilket niveau Danmark desværre stadig befinder sig på, i forhold til dette spørgsmål. Og er De/du samtidig en glad bruger af dette i hjemlandet/staten og påtænker at emigrere hertil, for at arbejde eller investere i firma-etablering, eller blot på ferie, bør De nok vente nogle år, indtil politiken på området ændre sig,

 

 

------- Venligst ------

 

 

Cannbinoide Information opfordre ingen til at indtage forbudte stoffer eller cannabinoider i henhold til landets love, men opfordre til at kontakte egen læge eller sundhedspersonale, far og/eller mor, politikere i Kommunen, Regionsråd og/eller Folketinget, og høre om Deres viden om cannabinoider og det endocannabinoide system for sundhed og sygdom samt egen tilblivelse og udvikling.

 

 

I will name this mountain after You

 

The Mountains

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved